Mind control, del 2

4. Bekännelsekult
"Renhetskraven följs av en besatthet av bekännelser, mer än vad som är vanligt i terapeutiska, juridiska eller religiösa sammanhang. [...] Bekännelser exploaterar människans sårbarhet för skuldkänslor, och har flera syften: att skapa renhet, symbolisk underkastelse och upprätthålla en kultur där alla tankar och känslor ska delas med andra."

Jehovas Vittnen har i min erfarenhet inte satt bekännelser eller bikt i system på samma sätt som en del andra religioner tydligen har. Däremot förväntas man be till Jehova om förlåtelse i bön för sina mindre synder och kontakta de äldste (eller annan äldre, mer erfaren medlem) i de fall man har problem med en svårare synd. Definitivt en form av bekännelse. Skuld används också som en generelll motivationsfaktor inom Jehovas Vittnen. Vi är skyldiga lydnad eftersom vi fått livet och våra kroppar och sen överlämnat dessa i tjänst till Jehova. Vi är skyldiga att predika för andra eftersom vi annars drar på oss "blodskuld" för att dessa människor i förlängningen inte får möjligheten att leva Guds utlovade paradis på jorden. Ett ansvar som dessutom ökar för varje dag som "slutet närmar sig" och som man inte gärna vill ha på sina axlar. 

5. Helig vetenskap
"I en totalitär miljö finns en doktrin (en teori som grund för hur alla ska handla) som gör anspråk på att vara sann för alla människor genom alla tider, även om detta inte sägs rent ut. Denna doktrin kombinerar vad man ser som vetenskapliga sanningar och en fullkomlig moral. Den som ifrågasätter, eller ens framför alternativa tankar, ses då som både ovetenskaplig och omoralisk. Det finns (uttalade eller outtalade) förbud mot att ifrågasätta de grundläggande antaganden i doktrinen och krav på att visa upphovsmännen och de som lär ut den vördnad."

För ett Jehovas Vittne är Bibeln det enda rättesnöre en människa kan behöva. Den genomgående inställningen till Bibeln sammanfattas tydligt i titeln till en Jehovas Vittnens mest använda böcker: "Hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning". Ingen hänsyn tas till när texterna skrevs eller under vilka omständigheter. De gamla texterna betraktas som en för alla tider lika sann och gudomlig bok. När man envist måste försvara så gamla texter i ett modernt samhälle är kollisionerna bara att vänta sig. Även om man t.ex. har frångått den mosaiska lagens bokstav försvarar man den ändå, i princip, eftersom den är en del av Bibeln och Guds inspirerade ord. En lag där det bland annat står att "en kvinna som blir våldtagen i staden, och inte ropar på hjälp, ska stenas till döds". Kan en normalt funtad människa som INTE står under någon form av tankekontroll försvara en sådan lag? Vågar man ifrågasätta det man har lärt sig? Ens för sig själv? Med sitt sunda förnuft?

6. Laddat språk
"Språket är kategoriskt, dömande, abstrakt och blir till tankestoppande klichéer. Det skapar en känsla av enhet och exklusivitet. [...] För individen blir det en begränsning, eftersom språket är så centralt för hur vi tänker och känner."

Om du har haft mycket kontakt med Jehovas Vittnen vet du redan att exempelvis ett ord som sanningen i bestämd form är ett begrepp som fått mycket mer laddning än vad som normalt ligger i ordet. Medlemmen leds till tanken att bara en sanning existerar. Lika laddade ord och uttryck är exempelvis ord som vännerna, broder, syster, "den nya ordningen" m.fl. Om du har varit aktiv inom församlingen kan du säkert komma på fler.

Detta får tydligen bli nån slags treenighet. Bingen strax. Men titta tillbaka om ni tycker det jag skriver är intressant. Och kommentera gärna.

Mind control, del 1

Helena Löfgren skriver i boken Sektsjuka (listad till höger) om "mind control" och om vilka tekniker som kan användas för att frånta eller rubba en individs fria vilja. Jag går här igenom alla 8 förutsättningar och kommenterar dem i relation till mina egna erfarenheter av Jehovas Vitttnen. Döm sen själv. Hjärntvättar Jehovas Vittnen sina medlemmar eller inte?

1. Kontroll av miljön
"Alla vet att ledningen får urförlig information om alla. Allt individen ser, hör, läser, skriver, upplever och uttrycker kontrolleras. Berövas man kombinationen av yttre information och inre reflektion, försvinner möjligheterna till verkligsprövning och förmågan att separera sig själv från omvärlden."

Alla Jehovas Vittnen får tidigt lära sig att inget kan göras i skymundan. Allt kommer fram. På gott och ont. Om en medlem inte presterar så mycket dörrknackning, t.ex. på grund av sjukdom så "ser" Jehova vad den personen tänker i sitt hjärta och kan ta hänsyn till detta. Tvärtom ser också Jehova om man tänker ogudaktiga tankar. Jag tänker mig att det genomsnittsliga vittnet får omedelbart dåligt samvete om den råkar tänka på något icke önskvärt och korrigerar sig genast. Det är hursomhelst centralt för ett Jehovas vittne att man aldrig är ensam med sina tankar. Påverkar detta en persons tankemönster? Skulle du vara helt som vanligt om du visste att du var bevakad 24/7? Som i ett Big Brother-hus med den skillnaden att den som bevakar dig kan döma dig till döden ifall du inte passar in i det som förväntas av dig. Håller du med om detta skulle beröva en persons normala reality check-förmåga?

2. Manipulation via mystik
"Gruppen förmedlar att det finns ett högre syfte, som i religiösa sammanhang kan vara att skapa ett Guds kungarike på jorden. Ledningen blir instrument för sin egen mystik och det skapas en mystisk kring institutionen som manipulerar. De är utvalda (av historien, Gud, eller någon annan övernaturlig kraft) att driva detta. Med den logiken ses varje handling som ifrågasätter detta högre syfte, som sprungen ur ett lägre syfte, själviskt eller bakåtsträvande. [...] Man ombeds acceptera manipulation med blind tillit [...]. Vare sig individen har denna tillit eller inte, berövas han möjligheten att uttrycka sig och agera fritt. Det kan även innebära att tvingas manipulera andra."

Äldstebröderna (ledarna) i en in församling av Jehovas Vittnen framställs som tillsatta av Gud och förväntas också respekteras därefter. Det är ett sätt att respektera Jehovas anordning, hans jordiska organisation. De äldste är ofullkomliga människor som alla andra, men tillsatta av Gud. I den retorik som förekommer i litteraturen och de predikningar som ges vid Jehovas Vittnens möten innebär detta i praktiken att när äldste tar felbeslut i ett ärende, eller när en medlem far illa av ett beslut, så beror detta antingen på 1) att bröderna trots allt bara är människor eller 2) att medlemmen inte riktigt har förstått i "sanningen" i det fallet. I inget av fallen ges det något utrymme för ifrågasättande. Man ombeds istället "vänta på Jehova". I slutändan kommer Jehova att skipa fullständig rättvisa. Tills dess - lydnad.

3. Krav på renhet
"Verkligheten delas in i gott och ont. Idéer, känslor och beteenden som är linje med ideologin ses som det goda och rena. Allt annat är orent. [...] Ledningen har obegränsad makt att "hantera" andras begränsningar, de dömer och kan förlåta. Individen ska se att orenheten kommer från yttre påverkan, dvs. från den hotande världen utanför. Ju mer skuld individen känner, desto större projicering av ilska på yttervärlden som skänker en viss lättnad."

Alla som har haft kontakt med Jehovas Vittnen torde känna igen precis den här bilden. "Hela världen är i den ondes våld" och "vi ska inte vara någon del av världen" är båda citat som de flesta vittnen kan citera i sömnen. Man pratar till vardags om "världsliga" människor om alla som inte är medlemmar av den egna gruppen. Man vill inte bli smittad av hur dessa tänker. Att begränsa sitt umgänge till de egna leden är ett uttalat skydd mot världen utanför. Begränsar detta en individs utveckling? Styr det en persons tankar och handlingar?

Det finns totalt åtta stycken, men nu märker jag att jag inte hinner mer... får fortsätta en annan dag. Måste göra mig ordning för torsdagsmötet ;) Hoppas ni tyckte det var intressant.


Är Jehovas Vittnen en sluten grupp?

I kommentarsfält på olika forum dyker det ofta upp JVn eller sympatisörer till gruppen som till försvar framhärdar att Jehovas Vittnen inte alls är en sluten grupp. Som bevis för detta nämner man ofta att församlingarnas möten är öppna för allmänheten. Alla är välkomna!

News flash. Detta är inget mått på en grupps öppenhet. Fundera istället över följande:

Vänner utanför gruppen?

Välkomnar Jehovas Vittnen som grupp betraktade vänskap med människor som inte är medlemmar av den egna gruppen (i annat syfte än att vinna över fler människor till sin egen övertygelse)? Eller handlar den mesta retoriken inom Jehovas Vittnen om att den egna gruppen består av "sanna vänner" och att övriga människor är "världsliga individer" som man bör begränsa sitt umgänge med eftersom de inte delar JVs värdering och därmed är farliga för den andliga hälsan?

Mottagliga för kritik?
Tar Jehovas Vittnen som organisation villigt emot konstruktiv kritik från världen utanför och genomför förändringar och förbättringar för att ha en så modern och human kultur som möjligt? Eller lyssnar man uteslutande på interna auktoriteter, som t.ex. sin egen styrande krets och hur medlemmarna av den tolkar Bibeln i den litteratur som Jehovas Vittnen framställer och ger ut? Tycker man att flera tusen år gammal lagstiftning från en annan del av världen är mer aktuell att rätta sig efter än dagens svenska lagar? Är Jehovas Vittnen lika villiga att läsa litteratur från ett annat samfund som de är angelägna om att andra ska läsa deras?

Accepterar all kärlek?
Blir man inom Jehovas Vittnen glad när en medlem hittar en partner utanför församlingen? Eller ser man ner på den medlemmen som "andligt svag" och pratar bakom dennes rygg? Förekommer det vuxenmobbning? Gratulerar de äldste medlemmens nya lycka eller sätter de sig ner i ett rum på Rikets Sal tillsammans med medlemmen och råder honom eller henne att genast avsluta sin relation?

Välkomnar personliga framgångar?
Uppmuntrar Jehovas Vittnen sina medlemmar att utveckla sina talanger och förmågor och är uppriktigt glada för deras framgångar i sitt yrke eller sysselsättning? Eller framställs en persons förmågor som något som främst bör användas inåt för den egna gruppens syften. Betraktas utbildning, arbete och försöjning som ett nödvändigt ont man ska göra minsta möjliga av? Uppmuntras man att se över om man kan jobba mindre och ägna mer tid åt församlingen?

Öppen syn på kunskap?
Har Jehovas Vittnen öppna ögon för forskning och empiriska bevis i de fall vetenskapen inte stöder gruppens traditionella uppfattningar? Eller avfärdas detta bara som "mänsklig vishet", underställd deras egen "gudomliga"? Framställs högre utbildningar som riskfyllda eftersom de just lär studenter att ifrågasätta och pröva "sanningar". Varnar man rentav för mänsklig vishet i sin retorik?

En del av samhället?
Tycker Jehovas Vittnen att en familj med problem kan få den allra bästa hjälpen av personer i samhället som faktiskt är utbildade på just detta område? Eller litar man hellre blint på gruppens egna ledare, de äldste, hobbyamatörer på området? Pålästa på Bibeln, men med ett tunnelseende där församlingens rykte går långt före individens välmående?

Utövar vedertagen jämställdhet?
Är Jehovas Vittnen öppna för det faktum att kvinnor är lika kompetenta att leda t.ex. församlingens arbete som män och därför har lika många kvinnor i ledande positioner? Eller har de inga alls? Leder endast män församlingen? Familjerna? Är kvinnor uttalat underställda männen?

För mig måste svaret bli: Ja, Jehovas Vittnen är en sluten grupp.


Välkommen till min nya blogg!

Den här bloggen kommer att handla om Jehovas Vittnen och den kultur som råder inom samfundet. Det kan komma att handla om mina egna eller mina vänners erfarenheter, upplevelser och berättelser inifrån organisationen. Vem som helst får när som helst ställa frågor om livet inom Jehovas Vittnen så ska jag i ett inlägg försöka besvara efter bästa förmåga. Mitt intresse är att för allmänheten beskriva den osunda och ibland för individen farliga livstil som råder inom Jehovas Vittnen. Mitt huvudintresse är alltså inte att diskutera organisationens lärosatser, även om kunskap förstås inte saknas efter cirka 30 år i organisationen och det blir oundvikligt att beröra den när jag beskriver kulturen. Min målsättning är att blanda "tunga" inlägg med mer lättsamma iakttagelser för att det då förhoppningsvis blir roligare att både läsa och skriva denna blogg. Hör av dig med synpunkter.

RSS 2.0